योगा

days : monday to Saturday
प्रात का समय.        :         9 am to 10 am
सांय कालीन समय   :         7 pm to 8 pm

प्रति माह शुल्क        : 1500 per month
तीन माह हेतु शुल्क  :  3500 /-
छह माह हेतु शुल्क.   : 5500 /-
1 वर्ष हेतु शुल्क.       : 10000 / –